Regulamin

1. Bank Głosów jest bezpośrednim wykonawcą i pośrednikiem w sprzedaży następujących usług:

- nagrania lektorskie do reklamy, produkcji video, zapowiedzi telefonicznych i multimediów,
- opracowanie muzyki do reklamy, multimediów i stacji radiowych w oparciu o dostępne biblioteki i własne kompozycje,

- kompleksowa produkcja reklamowych spotów radiowych oraz udźwiękowienie reklamowych spotów telewizyjnych,
- tłumaczenie filmów z listy dialogowej lub ze słuchu,
- synchronizacja ścieżki lektorskiej i muzycznej z obrazem video,

- kompleksowy montaż dźwięku w produkcjach video,

- remastering in naprawa nagrań dźwiękowych,

- digitalizacja i archiwizacja nagrań z nośników analogowych

2. Umowę o świadczenie usługi zawiera klient poprzez przesłanie na adres
bok@studiolektorskie.pl wypełnionego formularza zamówienia. W określonych przypadkach, na życzenie Banku Głosów lub Klienta, może zaistnieć potrzeba podpisania umowy w formie papierowej, która jest nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.

 

3. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane jeżeli jest już w trakcie realizacji. W uzasadnionych przypadkach lektor może poprawiać czytany tekst do skutku, ale rezygnacja z usługi wiąże się w pokryciem całości wcześniej umówionej kwoty.

 

4. Lektor może odmówić czytania zleconego tekstu w przypadku, gdy:

a) zawiera on treści nielegalne (np. zniesławiające, podżegające do przestępstwa, itp),

b) zawiera wulgaryzmy,

c) stoi w konflikcie z podpisanymi przez lektora umowami,

d) zawiera treści (polityczne, religijne) niezgodne z przekonaniami lektora,

e) zawiera poważne błędy językowe i rzeczowe.

W przypadku takiej odmowy, Klient jest zobowiązany do przeredagowania tekstu, lub wyboru innego lektora. Wybór lektora lub rezygnacja z usługi jest wtedy bezpłatna.

 

5. Klient ma prawo do reklamacji i poprawek jeżeli wynikają one z błędu Banku Głosów (lektora, realizatora). Za dogrywki tekstu, znaczące zmiany wcześniej ustalonego tempa nagrania klient płaci 50% wartości zamówienia.

 

6. Wszelkie uwagi odnośnie dostarczonego przez Bank Głosów nagrania powinny być zgłoszone w ciągu 4 dni roboczych od dnia dostarczenia. Po upływie tego czasu Bank Głosów traktuje nagranie jako zaakceptowane przez Klienta.

 

7. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia Klient zmieni lektora, traktowane jest to jak zawarcie nowej umowy, a poprzednio zamówione nagranie zostanie opłacone w całości.

 

8. Zamówione materiały będą dostarczone pocztą e-mail na adres klienta lub za pomocą serwera FTP i serwisów Cloud (np. Dropbox czy Wetransfer). Dostarczanie nagrań przesyłką pocztową lub kurierską jest możliwe, lecz 100% kosztów ponosi klient.

 

9. Za wykonaną usługę Bank Głosów wystawia fakturę VAT, która dostarczana jest klientowi wyłącznie w formacie elektronicznym – PDF.

Podstawą prawną do wystawienia faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy są:

- § 5 Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r., Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360

- § 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej.

 

10. Termin płatności jest określany w zamówieniu. Klienci, poza stałymi odbiorcami  wywiązującymi się z płatności w terminach, dokonują wpłaty zaliczki przed realizacją zlecenia. Wysokość zaliczki jest ustalana wcześniej drogą elektroniczną. Forma płatności (przelew bankowy lub płatność PayPal) jest również ustalana w korespondencji elektronicznej poprzedzającej zamówienie.

 

11. W przypadku nagrań lektorów zagranicznych wymagana jest wpłata w wysokości 100% ustalonej kwoty przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.