Regulamin

 

1. Bank Głosów Sp. z o.o. jest bezpośrednim wykonawcą i pośrednikiem w sprzedaży następujących usług:

- nagrania lektorskie do reklamy, produkcji video, zapowiedzi telefonicznych i multimediów,

- opracowanie muzyki do reklamy, multimediów i stacji radiowych w oparciu o dostępne biblioteki i własne kompozycje,

- kompleksowa produkcja reklamowych spotów radiowych oraz udźwiękowienie reklamowych spotów telewizyjnych,

- tłumaczenie filmów z listy dialogowej lub ze słuchu,

- synchronizacja ścieżki lektorskiej i muzycznej z obrazem video,

- kompleksowy montaż dźwięku w produkcjach video,

- remastering in naprawa nagrań dźwiękowych,

- digitalizacja i archiwizacja nagrań z nośników analogowych,

- pozostałe prace związane z obróbką i analizą nagrań dźwiękowych i video.

 

2. Umowę o świadczenie usługi zawiera klient poprzez przesłanie na adres: bok@studiolektorskie.pl wypełnionego formularza zamówienia. W określonych przypadkach, na życzenie Banku Głosów lub Klienta, może zaistnieć potrzeba podpisania umowy w formie papierowej, która jest nadrzędną w stosunku do niniejszego regulaminu.

 

3. Potwierdzone zlecenie nie może być anulowane jeżeli jest już w trakcie realizacji. W uzasadnionych przypadkach lektor może poprawiać czytany tekst do skutku, ale rezygnacja z usługi wiąże się w pokryciem całości wcześniej umówionej kwoty.

 

4. Lektor może odmówić czytania zleconego tekstu w przypadku, gdy:

- zawiera on treści nielegalne (np. zniesławiające, podżegające do przestępstwa, itp), 

- zawiera wulgaryzmy, 

- stoi w konflikcie z podpisanymi przez lektora umowami, 

- zawiera treści (np. polityczne, religijne) niezgodne z przekonaniami lektora, 

- zawiera poważne błędy językowe i rzeczowe.

 

W przypadku takiej odmowy, Klient jest zobowiązany do przeredagowania tekstu, lub wyboru innego lektora. Wybór lektora lub rezygnacja z usługi jest wtedy bezpłatna.

 

5. Klient ma prawo do reklamacji i poprawek jeżeli wynikają one z błędu Banku Głosów (lektora i/lub realizatora). Za dogrywki nowego tekstu, zmiany wcześniej ustalonego tempa i sposobu nagrania, klient płaci dodatkową kwotę. Kwota ta ustalana jest każdorazowo z lektorem i klientem. 

 

6. Wszelkie uwagi odnośnie dostarczonego przez Bank Głosów nagrania powinny być zgłoszone w ciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia. Po upływie tego czasu Bank Głosów traktuje nagranie jako zaakceptowane przez Klienta.

 

7. Jeśli w trakcie realizacji zlecenia Klient zmieni lektora, traktowane jest to jak zawarcie nowej umowy, a poprzednio zamówione nagranie zostanie opłacone w całości.

 

8. Zamówione materiały będą dostarczone pocztą e-mail na adres klienta lub za pomocą serwera FTP i serwisów Cloud (np. Dropbox czy Wetransfer Plus). Dostarczanie nagrań przesyłką pocztową lub kurierską jest możliwe, lecz 100% kosztów ponosi klient.

 

9. Za wykonaną usługę Bank Głosów Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT, która dostarczana jest klientowi wyłącznie w formacie elektronicznym – PDF.

 

10. Termin płatności jest określany w zamówieniu. Klienci, poza stałymi odbiorcami wywiązującymi się z płatności w terminach, dokonują wpłaty zaliczki przed realizacją zlecenia. Wysokość zaliczki jest ustalana wcześniej drogą elektroniczną. Forma płatności (przelew bankowy lub płatność PayPal) jest również ustalana w korespondencji elektronicznej poprzedzającej zamówienie.

 

11. W przypadku nagrań lektorów zagranicznych wymagana jest wpłata w wysokości 100% ustalonej kwoty przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

 

12. W przypadku braku płatności za nagranie klient traci prawo do korzystania z licencji na jego użycie lub emisję.

 

13. Po 60 dniach od daty płatności Bank Głosów Sp. z o.o. skieruje sprawę do postępowania komorniczego, a dane płatnika i faktura będą opublikowane w serwisie dlugi.info oraz przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

 

14. Akceptując ustalenia tego regulaminu klient zgadza się również na przetwarzanie i archiwizowanie jego danych osobowych i firmowych w zakresie zgodnym z wyceną i realizacją opisanych powyżej usług. Informujemy, że zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać.